Eurodyssee

Regiões : Republika Srpska

Land of Diversity, Land of Possibility

 

 

Република Српска (РС) се налази у западном дијелу Балканског

полуострва, а њена територија је атипичног облика и захвата

сјеверни и источни дио Босне и Херцеговине, земље срцоликог

облика.

Сјеверни дио Републике Српске карактеришу брежуљкасти

терени, који се постепено спуштају у равничарске просторе,

што уједно представља и најплоднији дио РС. Даље према

југу, терен постепено прелази у планинско подручје, које

заузима највећи дио површине РС.

 

 

Природа је према овом подручју била изузетно наклоњена. Плодне равнице, бистре ријеке и језера, шумовити планински обронци чине један еколошки очуван и аутентичан простор. Овакво природно богатство створило је идеалне услове за развој авантуристичког, еко и етно туризма, бањског и планинског туризма.

 

Међу занимљивостима које РС сврставају у туристички привлачне земље, истаћи ћемо само неке:

§   У најстаријем националном парку у Републици Српској, НП Сутјеска, налази се Перућица - највећа очувана прашума у Европи;

§   Ријека Тара је једна од најљепших ријека у Европи, са 80 km дугим кањоном, који са својих 1.300 m дубине, представља најдубљи ријечни кањон у Европи и други у свијету;

§   Ријека Врбас, која је погодна за спортове и авантуре на води у дужини од 31 km, једина је ријека у Европи на којој постоје услови за ноћни рафтинг;

 

§   Mочвара Бардача, која обухвата 11 језера, станиште је бројних биљних и животињских врста, укључујући и ендемичне врсте, а уврштена је на листу мочварних подручја од међународног значаја.

§   Планина Јахорина, сњежна љепотица на којој су 1984. године одржане XIVЗимске олимпијске игре, и данас је један од највећих скијашких и зимских туристичких центара на Балкану.

§   Посебно богатство Републике Српске чине манастири изузетне умјетничке вриједности и складних архитектонских облика, у чије су зидове уткани култура и трагови историје српског народа.

 

Босна и Херцеговина, а самим тим и РС, са својим стратешким положајем, као спона између истока и запада, вијековима је било интересантно подручје освајачима.… незаобилазни остаци османлијске и аустроугарске архитектуре представљају аутентична здања, на којима је историја оставила свој дубоки траг. Преплитање различитих културних и цивилизацијских утицаја, стварају јединствен доживљај модерног доба, обавијеног дахом прошлости.

 

Данас је Република Српска земља која се убрзано економски развија... изузетна природна богатства представљају значајан потенцијал за развој пољопривреде, дрвне индустрије, хидроенергетског и енергетског сектора, металне и електро индустрије.

 

Република Српска са својим природним, културним и историјским добрима, уз срдачне домаћине и изузетну националну кухињу, сигурно представља мјесто које вриједи посјетити. Дођите, очекујемо вас …

 

Корисни линкови

 

Влада Републике Српске www.vladars.net

Предсједник Републике Српске www.predsjednikrs.net

РС-промоција инвестиција www.investsrpska.net

Туристичка организација Републике Српске www.turizamrs.org

 

 

English version

 

Republika Srpska (RS) is located in the western part of the Balkans

Peninsula, its territory is of atypical form, and it occupies the northern and

the eastern part of Bosnia and Herzegovina, a heart-shaped country.

 

The northern part of the Republika Srpska is covered by hills, which

gradually descend to plains, and represent the most fertile part of the RS.

Further to the south, the terrain gradually turns into mountains, which cover

the largest portion of the RS territory.

 

 

The nature has been particularly generous to this area. Fertile plains, clear rivers and lakes, forest-covered mountain slopes comprise an environmentally preserved and authentic area. Such natural abundance created ideal conditions for development of adventure, ecological and ethnic tourism, as well as spa and mountain tourism.

 

Among the peculiarities that classify the RS as a country attractive for tourists, we would like to highlight the following:

§   Oldest national park of the Republika Srpska, NP Sutjeska, includes Perucica - the largest preserved virgin forest in Europe;

§   River Tara is one of the most beautiful rivers in Europe, with a 80 km long canyon, whose depth of 1,300 m makes it the deepest river canyon in Europe and second deepest in the world;

§   River Vrbas, suitable for water sports and adventures at its 31 km, is the only river in Europe which offers night rafting; 

§   Wetland Bardaca, which comprises 11 lakes, is a habitat for numerous plant and animal species, including endemic species, and it has been included in the list of wetland areas of international importance.

§   Mountain Jahorina, the snow beauty which hosted the XIV Winter Olympics in 1984, is one of the largest ski and winter tourism centers in the Balkans even nowadays.

§   A specific wealth of the Republika Srpska is its monasteries of particular artistic value and harmonious architectural shapes, with walls woven with culture and traces of history of the Serbian people.

 

Bosnia and Herzegovina, including the RS, represents a link between the east and the west due to its strategic position, which is why it has been arousing interest of conquerors for centuries.… unavoidable remains of the Turkish and the Austro-Hungarian architecture represent authentic buildings, that have been deeply marked by history. Interweaving of different cultural and civilizational influences creates a unique perception of a modern era shrouded by a veil of the past.

 

Today, the Republika Srpska is a land of accelerated economic development... its extraordinary natural wealth represents a significant potential for development of agriculture, wood industry, hydropower and energy sector, metal and electric industry.

 

Republika Srpska, with its natural, cultural and historical assets, and cordial hosts and extraordinary national cuisine, certainly represents a place worth visiting. Come, we are expecting you…

 

 

Useful links

 

Republic of Srpska Government www.vladars.net

President of the Republic of Srpska www.predsjednikrs.net

Republika Srpska – investment promotion www.investsrpska.net

National Tourist Organization www.turizamrs.org

 

                       


Website Principal

Esta região não tem ofertas de estágio neste momento.

Dados Pessoais

Zeljka Cvijanovic


Responsável Regional

____________________________________________________________

Assistant Minister
Ministry of European Integration and International Cooperation

Responsável de Recursos Humanos

____________________________________________________________
Mirela Makivic
Senior Associate
Ministry of European Integration and International Cooperation

Maja Plavsic
Senior Associate
Ministry of European Integration and International Cooperation

Responsável Operacional

Contactos

Republika Srpska

Endereços
Trg Republike Srpske 1 78000 Banja Luka Bosna i Hercegovina
Números de telefone
Trabalho +387 (0) 51 339 312 Fax +387 (0) 51 339 647
Email
Website